หน้าหลัก
แจ้งข่าว
แบบทดสอบ
ไฟล์ประกอบการเรียน
เช็คคะแนนเก็บ
เช็คเวลาเรียน
เครื่องมือเรียนเก่ง
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
แผนจัดการเรียนรู้
 
รหัสวิชา ง 32251 การลงทุนออนไลน์
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 หลักและนโยบายการลงทุน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 ดัชนีราคา [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 หลักทรัพย์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 ผลกระทบและความเสี่ยง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 ปัจจัยที่กำหนดหลักทรัพย์การลงทุน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 แอพพลิเคชั่นสำหรับการลงทุน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 www.set.or.th, www.settrade.com [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 Click2win [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 32238 วิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 แนวคิดการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 หลักการออกแบบ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 ทฤษฏีสี [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การใข้ตัวอักษรในสื่อสิ่งพิมพ์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 ภาพและองค์ประกอบทางการพิมพ์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 พื้นฐานการใช้งาน Photoshop [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การออกแบบบัตรเชิญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การออกแบบรายการอาหาร เมนู [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การออกแบบปกนิตยสาร โปสเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 การออกแบบป้ายโฆษณา ไวนิล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 31248 รายวิชา ประมวลผลคำ
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 แนะนำรายวิชา – ข้อตกลงในรายวิชา [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับประมวลผลคำ และโปรแกรม Microsoft Word [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การจัดรูปแบบเอกสาร [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 5 เทคนิคการปรับแต่งเอกสารและการสร้างเทมเพลต [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 สร้างแผ่นโฆษณา/ประวัติสมัครงาน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 สร้างแผ่นพับ/ใบความรู้/แนะนำตัว [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 สร้างนามบัตร [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 สร้างใบประกาศ/เกียรติบัตร [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 สร้างจดหมายเวียน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11สร้างตารางในงานเอกสาร [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 12 สร้างรายงานและเอกสาร [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 33241 รายวิชา ระบบฐานข้อมูล
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1แนะนำรายวิชา-ข้อตกลง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 แนะนำโปรแกรม MS-Access [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 5 การสร้างตารางข้อมูล (Table) [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การสร้างแบบสอบถาม (Query) [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การออกแบบและสร้างฟอร์ม (Form) [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การสร้างรายงาน (Report) [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การสร้างระบบฐานข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 31241 รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 แนะนำรายวิชา การวัดผล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 รู้จักกับ Adobe Dreamweaver CS3 [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 ส่วนประกอบและการใช้งาน Adobe Dreamweaver CS3 [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 5 การสร้างเว็บเพจและจัดการไฟล์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การแทรกและจัดการข้อความในหน้าเว็บเพจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การตกแต่งเว็บเพจด้วยภาพ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การแทรกและจัดการตารางในหน้าเว็บเพจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การเชื่อมโยง (Link) เว็บเพจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 การออกแบบภาพกราฟิกส์สำหรับงานเว็บไซต์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 การสร้างเว็บเทมเพลตและการนำไปใช้ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 12 การสร้างแอนิเมชั่นและดัดแปลงสำหรับงานเว็บไซต์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 13 การจดทะเบียนโดเมนเนม [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 14 การ Upload เว็บไซต์เข้าสู่ Server[ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 32248 รายวิชา การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1แนะนำรายวิชา-ข้อตกลง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 เครื่องมือ อุปกรณ์และซอร์ฟแวร์ในงานสร้างภาพยนตร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การเขียนโครงเรื่องและกำหนดลำดับฉาก [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 5 การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การใช้งานโปรแกรม Video Studio Pro [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การสร้าง Title และ Credit [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การตัดต่อและลำดับภาพ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 งานพากษ์และเสียงประกอบ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 การ Render Files / Export Files [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 32242 รายวิชา การสร้างสรรค์แอนิเมชัน (ภาพเคลื่อนไหว)
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 ทำความรู้จักกับสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ฝึกวาดรูปในโปรแกรม Paint [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 ทำความรู้จักกับ Macromedia Flash 8 [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การใช้งานแถบเครื่องมือและแถบเมนูใน Macromedia Flash 8 [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 5 การทำงานของเส้นในการวาดภาพ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การทำงานกับสี [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การจัดการและปรับแต่งรูปทรง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การพิมพ์ข้อความ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 รู้จักกับ Symbol [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 รู้จักกับ Layer [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 หลักการพื้นฐานในการสร้าง Animation [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 12 Flash กับภาพและเสียง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 13 การ Publish [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 14 สร้างสรรค์งานแอนิเมชัน [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 32245 รายวิชา การออกแบบด้วย Visio
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 แนะนำโปรแกรม Visio 2003 Professional  [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 การสร้างโฟล์วชาร์ต [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 ผังองค์กร [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3.2 ผังองค์กร  [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 4 ปฏิทินและแผนงาน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4.2 ปฏิทินและแผนงาน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 การจัดการ Shape [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 แบบแปลนสถาปัตย์  [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6.2 แบบแปลนสถาปัตย์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้  [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 เทมเพลทต่างๆ  [ คลิ้กเปิด ]