หน้าหลัก
แจ้งข่าว
แบบทดสอบ
ไฟล์ประกอบการเรียน
เช็คคะแนนเก็บ
เช็คเวลาเรียน
เครื่องมือเรียนเก่ง
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เช็คคะแนนเก็บ
ภาคเรียนที่ 2/2560
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
การตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์
 
(เวลาเรียน)
การลงทุนออนไลน์
4/4
4/5
         
 
(เวลาเรียน)
4/4
4/5
         
ภาคเรียนที่ 1/2560
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
 
(เวลาเรียน)
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
ภาคเรียนที่ 2/2559
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
 
(เวลาเรียน)
     
   
ภาคเรียนที่ 2/2559
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
 
(เวลาเรียน)
ภาคเรียนที่ 1/2559
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
การสร้างเว็บเพจ (คะแนน)
4/2
(เวลาเรียน)
4/2
ภาคเรียนที่ 2/2558
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
การตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 1/2558
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
การสร้างเว็บเพจ (คะแนน)
4/2
4/3
4/4
(เวลาเรียน)
4/2
4/3
4/4
ประมวลผลคำ
             
ภาคเรียนที่ 2/2557
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
การตัดต่อวีดิโอด้วยคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 1/2557
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
             
ภาคเรียนที่ 2/2556
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์
             
ภาคเรียนที่ 1/2556
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2555
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรียน
การออกแบบด้วย Visio
ภาคเรียนที่ 1/2555
รหัสวิชา
รายวิชา
หมู่เรียน
2201-2405
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
2201-2417
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร
ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา
รายวิชา
หมู่เรียน
2201-2405
ระบบฐานข้อมูล
 
2201-2417
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร
2201-2417
จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร