คำขวัญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


นายนฤพล สุทธิชัยวรกุล
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายกิตติธัช อุดมฉวี
รองหัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวชไมพร เสาร์โล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐