คำขวัญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


นายธีระยุทธิ์ โพธิ์กระสัง
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสโรชิน นาคเกตุ
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวภาชินี นิลไชยพัฒน์
รองหัวหน้างานแนะแนว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐