คำขัวญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
     ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น
     รักการอ่าน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์สร้างสรรค์ รักที่จะเป็นผู้ผลิตมากว่าบริโภค     
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีวินัย มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ประเพณี
     ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลสิ่งเสพติด     
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์  
4.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
5. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
6. พัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ      
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้     
8. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักบริหาร เพิ่มการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน      
9. พัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

เอกลักษณ์โรงเรียน :

สถานศึกษาพอเพียง
อัตลักษณ์นักเรียน : พอเพียงเป็นนิจ มีจิตอาสา
มาตรฐานการศึกษา และเป้าประสงค์ : มาตรฐานการศึกษา และเป้าประสงค ์โรงเรียน

 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐