คำขวัญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นางวราภรณ์ หลงเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นายพรเกียรติ โขติสุดเสน่ห์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสิทธา เปรมปรีด์


นางสาวสาธินี ศรีพรหม


นางสาวธิดารัตน์ พลองนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐