คำขวัญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นางจรัสศรี อุตรนคร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางทิพวรรณ โชติสิงห์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายธีระยุทธ โพธิ์กระสัง


นายอัฐพล ศุภโกวิทย์


นายสาววรรณวิสา โปรยขุนทด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐