คำขัวญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ

 

 

 

 

 

นางสาวรัตนา ภิญโย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรุ้

นางสาวรัสส์กร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางปราณี วัฒนปรีชากุล
นางสาวจรูญลักษณ์ น้อยเพ็ง
นางสาววชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง
นางสาวสุทธิดา ศิริสวัสดิ์
นางสาวอรสุนีย์ เจ็กสี
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐