คำขวัญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสุนารี รัตนไตรภพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวอารี ไพเราะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสุวิชญ์ ณรงค์เดช


นางสาวภัทรวรี กลางบุรัมย์


นายสาวกันตนา สว่างศรี


นายณัฐวุฒิ คำป้อ

นางสาวสุพิชชา ตระกูลสว่าง

นางสาวนิชาภัทร ทองรัตน์

นางสาวทัชชกร มอญภาษา
นายปรภต ฟองสุวรรณ

นางสาวกรรณิการ์ ทองมาก


MS.Ellenie B. Taquiqui
MRS.Guillerma Ruiz Murcia
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐