คำขวัญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


นางสายวรุฬ วิทิตวุฒินันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวสุกัญญา ธรรมนิตย์สกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายนฤพล สุทธิชัยวรกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นางดวงชีวัน บุญเกิด


นายเดวิด ด้วงจินดา


นายธีภัทร ห้องโสภา

นางสาวอัญชลี รอดรั้ง

นายพงศธร ดีประดิษฐ์

นางสาวชนิกานต์ สง่างาม
       
นายกิตติธัช อุดมฉวี
รองหัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์
นางวาสนา ภูมิชัยวิจิตร์

นางสาวชไมพร เสาร์โล
 
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐