คำขัวญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสิริเนตร ไสยหุต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวธนิสา กองเพ็ชร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางธิดารัตน์ แจ้งเจริญ
นางสุกัญญา สุขสุเดช
นางสาวสุกัลยา นิลกระยา
นางกนกพร เพ็ชรดำ
นางจตุพร มณีเขียว
นางสาวสุทธินี ดอกพุฒ
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐