คำขัวญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ

ประวัติโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนสหศึกษาเดิม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต2 ตั้งอยู่ใน ชุมชนตลาดใหม่ดอนเมืองริมคลอง เปรมประชากร ด้านทิศตะวันตกที่อยู่ เลขที่ 153/34 หมู่ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 35 ไร่ ซึ่งคุณกร จาตุรจินดาได้บริจาค
ที่ดินจำนวน 35 ไร่ พร้อมเงินสด 200,000 บาท ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศ ให้จัดตั้งโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ขึ้นเปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน ช่วงแรกได้อาศัยอาคารโรงเรียน ตลาดใหม่ ทำการสอน มีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู และ มูลนิธิจาตุรจินดาขึ้นโดยมีนายเทพ จาตุรจินดา เป็นประธาน

พ.ศ. 2524 มีอาคารเรียน 4 ชั้นเป็นอาคารแรก และเปิดสอนมัธยมปีที่ 1-3 จำนวน 24 ห้องเรียน พ.ศ.2525ได้เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มห้องเรียนห้องเรียน พร้อมตั้งสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนขึ้น
พ.ศ.2529 - 2530 ได้รับหนังสือชมเชยการพัฒนาโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2531 ได้รับ หนังสือจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น
พ.ศ.2532 - 2533 ได้คัดเลือก เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
พ.ศ. 2534 ขยาย ห้องเรียนจนครบโดยยึดหลักของกรมสามัญศึกษาเป็นหลัก
พ.ศ.2541-2543 มีการนำระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในด้านการเรียน การสอน
พ.ศ.2544 ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษา
ในระดับ A3
พ.ศ.2546 ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
โรงเรียน ในเขตดอนเมือง นำร่องเข้าโครงการ โรงเรียนในฝัน (LabSchools) ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน ต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จากสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2550 ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) อยู่ในระดับดีขึ้นไป
พ.ศ. 2551 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลงานดีเด่น โครงการ สัมมนาผลงานที่ประสบผลสำเร็จ สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 ที่มีผลงานดีเด่นด้านห้องเรียนคุณภาพ

พ.ศ.2552

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดการเรียนการสอนแบบการบริหารจัดการและการเรียน
การสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนดีเยี่ยมของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับเหรียญทอง

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง มีผู้เข้าสอบสูงสุดติดอันดับ 6 ของ
ประเทศและมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ
"5 ธันวา มหาราช" จำนวนสูงสุดในเขตดอนเมืองทุกปี
  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Admission) สูงสุดในเขตดอนเมือง
  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีไทย ของสำนักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2
พ.ศ. 2555 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้รับโล่เกียรติยศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปี 2555 จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

 

ตราโรงเรียน

รัศมี หมายถึง รัศมีความดีของลูก ด.ม.จ. ที่เปล่งรัศมี

พลอยสีขาว หมายถึง "พลอย" มารดา ของคุณกร จาตุรจินดา ผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน

พลอยสี่เม็ด หมายถึง นามสกุล ผู้บริจาคที่ดิน "จาตุรจินดา" "จาตุร" คือ สี่ เป็นที่มาของพลอยสี่เม็ด

 

อักษรย่อ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาอ อักษรย่อ คือ ด.ม.จ.
คติพจน์โรงเรียน
สุจินฺตกาโรว โหตุ ปณฺหาธุตสมตฺถโก : จงเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็นในเรื่องดี และแก้ปัญหาเป็น

 

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน
สีเทา
คำขวัญโรงเรียน
ลูก ด.ม.จ. เป็นคนดี มีความรู้เชิดชู ความเป็นไทย
ปรัชญาโรงเรียน
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ต้นนนทรี ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 
 

 

 

 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐