หน้าหลัก
แจ้งข่าว
แบบทดสอบ
ไฟล์ประกอบการเรียน
เช็คคะแนนเก็บ
เช็คเวลาเรียน
เครื่องมือเรียนเก่ง
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา
 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรประกาศกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
 
ผลงาน / รางวัล
 
รางวัล
หน่วยงานที่มอบ
วัน เดือน ปี
ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 12 ก.พ. 2559
ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 13 ก.พ. 2557
ครูผู้สอน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 13 ก.ย. 2556
ครูผู้สอน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อ ภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 13 ก.ย. 2556
ครูดีเด่น ประเภทครูผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ และตั้งใจ ปฎิบัติหน้าที่ราชการ อย่างดียิ่งประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 11 ก.พ. 2556
รองชนะเลิศ อันดับ 2 สารคดีสร้างสรรค์สังคม ในชื่อ “สองล้อส่องหุ่น” กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัย สยามเทคโนโลยี 11 ธ.ค. 2555
รางวัลชมเชย สารคดีเยาวชนยอดเยี่ยม ในการประกวด สารคดีจากรายการ กบนอกกะลา ของช่อง 9 อสมท.
กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม, ปตท. และกบนอกกะลา,ช่อง 9 อสมท 9 พ.ย. 2555
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การตัดต่อ ภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ธ.ค. 2555
     
การฝึกอบรม/วิทยากร
 
หลักสูตร
หน่วยงานที่จัด
วัน เดือน ป
ครูวิทยากร หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 18 ส.ค. 2558
ครูวิทยากร หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Edmodo โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 18 ก.ย. 2556
ครูคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1-3 เม.ย. 2556
โครงการ Pre-Engineering รุ่นที่ 22 # Flash Game มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) 22 มี.ค. 2556
โครงการ Pre-Engineering รุ่นที่ 22 # ตัดต่อวีดีโอ ด้วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) 26 มี.ค. 2556
โครงการ Pre-Engineering รุ่นที่ 22 # Special Effect มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) 19 มี.ค. 2556
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ. เชียงราย
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1 ก.พ. 2556
วิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 14 ธ.ค. 2555
การใช้โอเพ่นซอร์ส สำหรับสถานศึกษา
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 28 ก.ย. 2555
โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่เพื่อก้าวสู่ครูมืออาชีพ สพม.2 10-12 ก.ย. 2555
กิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 8 ก.ย. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ระยะ 3 ปี โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 16-17 ส.ค. 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนด้วยเทคนิค Stop Motion ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 31 ก.ค. 2555