หน้าหลัก
แจ้งข่าว
แบบทดสอบ
ไฟล์ประกอบการเรียน
เช็คคะแนนเก็บ
เช็คเวลาเรียน
เครื่องมือเรียนเก่ง
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อครู
 
ครูภูริวัฒน์ เกื้อทาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ . 087-4223388