DLIT-DMJ version 1.1
ออกแบบและพัฒนาโดย ครูภูริวัฒน์ เกื้อทาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา