+
สไลด์ประกอบการสอน โดยครูภัทรวรี กลางบุรัมย์ [ Open ]
+
ใบความรู้ประกอบการสอน ครูภัทรวรี กลางบุรัมย์ [ Open ]
+
สื่อการสอนออนไลน์ ครูภัทรวรี กลางบุรัมย์ [ Open ]
+
สื่อการเรียนรู้ผ่านสมาร์โฟน (m-learning) วิชาการตัดต่อวีัดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ (ง32248) โดยครูภูริวัฒน์ เกื้อทาน [ Open ]