ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมงานอาเซียน ASEAN DAY
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให
้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของ
พระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรนักเรียนชนะเลิศ
การแข่งขันออกแบบปกสมุดโรงเรียน
ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2563


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 28 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมการถวายเทียนจำนำ ผ้าอาบน้ำฝน
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน ์
ในวันที่ 6 มีนาคม 2563