การป้องกันการติดยาเสพติด

โดย อาจารย์ทิพวรรณ โชติสิงห์

การป้องกันตัวเอง

 1. รู้จักโทษและพิษภัยของยาเสพติด
 2. เลือกคบเพื่อนที่ดี
 3. ไม่ทดลองสารเสพติดทุกชนิด
 4. รู้เหตุ รู้ผล ยอมรับสภาพปัญหา
 5. รู้จักการแก้ปัญหา โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด

ป้องกันครอบครัว

 1. บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองให้การเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยความรัก
 2. ดูแลเอาใจใส่ถามถึงทุกข์สุข
 3. อบรมสั่งสอนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
 4. ส่งเสริมการศึกษา เล่าเรียน
 5. สนับสนุนกิจกรรมทางเลือก เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 6. รับฟัง ให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อเด็กมีปัญหา

ป้องกันชุมชน

 1. ทุกคนมีส่วนร่วมให้ชุมชนอยู่รวมกันโดยปราศจากยาเสพติด
 2. รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
 3. ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เคารพกฎกติกาของสังคม
 4. บำเพ็ญประโยชน์เพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข
 5.