แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง การออกเสียง

Matchi

Match the items on the right to the items on the left.
1.เสียงสระ
2.เสียงพยัญชนะ
3.เสียงวรรณยุกต์
4.พยางค์
5.คำ
6.อินทรีย์
7.เปลี่ยนแปลง
8.ตลาด ถนน ถนอม
9.ประวัติศสาตร์
10.คำพ้องรูป