แบบทดสอบอัตราส่วนและร้อยละ

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

  
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว