แบบทดสอบวิชาศิลปะ

ข้อสอบแบบจับคู่

  
ให้นักเรียนจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กัน
1.ศิลปะที่มีลักษณะเป็นสองมิติได้แก่ข้อใด
2.ศิลปะที่มีลักษณะเป็นสามมิติมีความกว้าง
ยาว หนา สูง เป็นศิลปะข้อใด
3.จิตรกร ( Artist )หมายถึง ผู้สร้างสรรค์ผล
งานประเภทใด
4.ข้อใด ไม่ใช่ ทัศนธาตุ
5.เส้นที่แสดงความนุ่มนวลได้แก่เส้นชนิดใด