Donmuang Chaturachinda School


โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง
ปลาดุก ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาจีน ปลาบึก ปลาแรด


โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
๑๕๓/๓๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ๑๐๒๑๐ โทร ๐๒-๕๖๕-๓๗๒๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ