แบบทดสอบก่อนเรียน

รายวิชา การตัดต่อวีดิโอด้วยคอมพิวเตอร์


คำชี้แจง    แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ข้อใด คือความหมายที่ถูกต้องของ Serial Number, CD-Key สำหรับการติดตั้งโปรแกรม
ก. รหัสของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ข. รหัสผ่านของการติดตั้งโปรแกรม
ค. รหัสในการเขียนโปรแกรม
ง. รหัสสำหรับเปิดใช้งานโปแกรม

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ เกี่ยวข้องในการตัดต่อวีดิโอ
ก. Ulead Video Studio
ข. Adobe Audition
ค. Microsoft Visual Studio
ง. Format Factory

3. ข้อใดคือความละเอียดของหน้าจอที่รองรับการใช้งานของ โปรแกรม Ulead Video Studio
ก. 480 x 600 pixel
ข. 600 x 800 pixel
ค. 720 x 800 pixel
ง. 1024 x 768 pixel

4. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นปุ่มลัดสำหรับสร้างโปรเจ็กวีดิโอ
ก. Ctrl + S
ข. Ctrl + O
ค. Ctrl + N
ง. Ctrl + I

5. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นปุ่มลัดสำหรับบันทึกโปรเจ็กวีดิโอ
ก. Ctrl + S
ข. Ctrl + O
ค. Ctrl + N
ง. Ctrl + I

6. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนการปิดโปรแกรม Ulead Video Studio ที่ถูกต้อง
ก. File > Save
ข. File > Save As..
ค. File > Relink
ง. File > Exit

7. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกวิธี เมื่อโปรแกรม Ulead Video Studio แสดงข้อความ Not response
ก. กดปุ่ม Power ค้าง
ข. โทรแจ้งศูนย์บริการ
ค. รอจนกว่าโปรแกรมจะงานใช้ได้
ง. ปิดโปรแกรมใน Task Manager

8. ข้อใด ควรทำเป็นขั้นตอนแรกของการตัดต่อวีดีโอ
ก. การตัดต่อ
ข. ติดตั้งโปรแกรม
ค. เขียน Storyboard
ง. เตรียมกล้อง และอุปกรณ์

9. ข้อใดต่อไปนี้ ลำดับเนื้อหาวีดิโอได้ถูกต้อง
ก. Climax > Scene > Credit
ข. Scene > Credit >Title
ค. Credit > Title > Climax
ง. Title > Scene > Credit

10. ภาพนิ่งชนิดใดต่อไปนี้ ไม่สามารถนำเข้ามาใช้ในโปรแกรมตัดต่อวีดิโอได้
ก. vsd
ข. jpg
ค. bmp
ง. png

11. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ประเภทไฟล์วีดิโอ
ก. MPEG
ข. JPEG
ค. MOV
ง. AVI

12. ไฟล์วีดีโอใดเป็นรูปแบบของไฟล์ที่มีความละเอียดต่ำเหมาะสำหรับนำไปสร้าง Video CD
ก. AVI
ข. DAT
ค. MOV
ง. WMV

13. อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปนี้ จำเป็นที่สุดในการบันทึกเสียงบรรยาย
ก. กล้องเว็บแคม
ข. แฟลชไดร์ฟ
ค. ไมโครโฟน
ง. หูฟัง

14. การเพิ่มเติมแบบอักษร (Font) ต้องกระทำในโฟล์เดอร์ใด
ก. C:\My Document\My Video
ข. C:\Program File\Udead
ค. C:\Windows\Fonts
ง. C:\Windows\Desktop

15. ข้อใดต่อไปนี้ คือความหมายของการกำหนด Transition ที่ถูกต้อง
ก. รูปแบบการเชื่อมต่อวีดิโอ
ข. รูปแบบการเปลี่ยนวีดิโอ
ค. รูปแบบการส่งผ่านวีดิโอ
ง. ถูกทุกข้อ

16. ข้อใดคือความหมายของการกำหนด Effect ที่ถูกต้อง
ก. รูปแบบการบีบอัดขนาดวีดิโอ
ข. รูปแบบการกำหนดคุณภาพวีดิโอ
ค. รูปแบบการกำหนดชนิดของวีดิโอ
ง. รูปแบบการควบคุมการแสดงผลวีดิโอ

17. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นชนิดของไฟล์เสียงที่มีคุณภาพสูงสุด
ก. WAV
ข. WMA
ค. MP3
ง. MID

18. ไฟล์วีดิโอประเภท HD มีความละเอียด ตรงกับข้อใด
ก.800 x 600 pixel
ข.1024 x 768 pixel
ค.1280 x 720 pixel
ง. 1920 x 1080 pixel

19. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นความจุของแผ่น DVD5
ก. 700 Mb
ข. 4.7 Gb
ค. 8.5 Gb
ง. 15.5 Gb

20. ประเภทของไฟล์วีดิโอในข้อใดต่อไปนี้ ให้ความละเอียดสูงสุด
ก. mpeg1
ข .mpeg2
ค. mpeg3
ง. wmv


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา