i
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
 

นางพนิดา เกษมสินธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 

นางสมประสงค์ ภาณุพินทุ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวกฤษา ครุฑธกะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางปมณฑ์ สุภาพักตร์
     
นางสาวธมนรัตน์  ลิมภิรักษ์
นางปิยนุช อุวอง
นางอุทัยวรรณ หวังไมตรี
     
นางสาวเบญจวรรณ โถนคำ
นางปิยะนุข อุวอง
นางสาวอาทิติยา  ไชยวาน
     
 
นายอาคม สว่างศรี   นายปัญญา จันทร์ภิรมย์
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
 

นางธิดารัตน์ แจ้งเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสุกัญญา สุขสุเดช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุกัลยา  นิลกระยา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจารุณีย์ เอกฉมานนท์
     
นางเยาวภา เจริญบุญ
นางสาวสิริเนตร ไสยหุต
นางสาวธนิสา กองเพ็ชร
     

 

นางสาวจตุพร เสนีพล
นางสาวกนกพร พลายละหาร
     
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
 
 
 
นางธนัตถา ศรีกะชา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
 
     
นางณัฐชานันท์ ภูริเดชชัยพัฒน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นางสาวสุกัญญา ธรรมนิตย์สกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นายนิพนธ์ ชาวนา
     
นางสาวดารณี สุคันธรัต
นางสายวรุฬ วิทิตวุฒินันท์
นายเดวิด ด้วงจินดา
     
นางสาวอัญชลี รอดรั้ง
นายธีรภัทร  ห้องโสภา
นางดวงชีวัน บุญเกิด
 
 
 นางสาวศิรประภา   จ่านาค
นายพงศธร ดีประดิษฐ
นางสาวรัสติยา สุขสำโรง
 
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 
 
นายสมศักดิ์ ปัญจาสุธารส
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
นางปราณี วัฒนปรีชากุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวรัตนา ภิญโย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางกนกพรรณ จอมเกาะ
นางสาวรินดา ไชยโคตร
นางสาวรัสส์กร  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
นางสาววชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง
จ่าสิบเอกปราศรัย   วันตา
นายสุภกิจ แก้วดวงดี
นายวัชระชัย การนอก
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
นางรัชดา คุ้มพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวจินตวีร์   กัดฟัก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายยุทธนันท์   ศรีชุมภู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสุวิช ณรงค์เดช
นางสาวภัทรวรี   กลางบุรัมย์
นางสาวอารี   ไพเราะ
นางภัทรินทรา จันทมาศ
นางสุนารี รัตนไตรภพ
นายณัฐวุฒิ คำป้อ
นางสาวกันตนา สว่างศรี
 
 
 
นางสาวณัฐสุดา พรรณสาร
 
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 
 
นางมยุรี ปัญจาสุธารส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
     
นายสุรัตน์ชัย อมฤทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายธิติพงษ์  สีสุมัง
นายวัชรพงศ์  วงษ์สะอาด
     
นายณัฐพล เชยเอม
     
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
 
 
นายปรีชา ไวยโภคา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     

ว่าที่ ร.ต.วัชรา งามมีฤทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจรัสศรี อุตรนคร
นางเยาวภา สถาปิตานนท์
     
นางสาวนงนุช มธุรส
นางทิพวรรณ โชติสิงห์
นายธีระยุทธ โพธิ์กระสัง
     
นายฐานพัฒน์ สังตรีเศียร
     
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
  นางวราภรณ์ หลงเจริญ
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
นายนฤพล สุทธิชัยวรกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานและอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวนวลจันทร์ ช่วงโชติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานและอาชีพและเทคโนโลยี
นางพรพิมล รื่นบรรเทิง
นางวัจนา ไชยยนต์
นางปริญญา ไวยโภคา
นางวิระดา บัวทอง
นางวาสนา ภูมิชัยวิจิตร์
นางสายสวาท ศิริโฉม
นายอนุกร พงษ์วานิช
นายสมเกียรติ วัฒนปรีชากุล
นายพรเกียรติ โชติสุดเสน่ห์
นายภูริวัฒน์   เกื้อทาน
นางสาวไพลิน ภิญโย

นางสาวชไมพร เสาร์โล
 
 
     
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
นางอังสนา จันทร์เอี่ยม
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
     
นางสาวอำไพ เปล่งขำ
หัวหน้างานห้องสมุด
นางสโรชิน เมฆอรุณ
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวภาชินี   นิลไชยพัฒน์
   
 
 
 
นางสาวธีร์จุฑา เทศสมบูรณ์
 
     
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวปิยรัตน์   ใจยืน
นางสาวอรัญญา   จุลกระเศียร
นางสาวณัฐฐา สุขสวย
นายถาวร ศรีจำนงค์
พนักงานขับรถ


นายปรีชา มรินทร์สิงห์
นักการ
นายอนุพันธ์   เขียวขวาง
นักการ
นายบุญมี   แดงดี
คนสวน
นางเมตตา ศรีกาลัง
นักการ

นางสุนันท์  ธรรมวงศ์

นายสมศักดิ์   บัวคลี่
รปภ.
นางต่าย   ศรีโสภา
แม่บ้าน
     
นางสาววนิดา
 
นางสาวสุธีมา
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
ลูกจ้างประจำ
นายนิพนธ์   เลิศบัวบาน
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
นายวิชิต   ส่ายพุฒ
พนักงานบริการ
นายประสาน   แสงสำฤทธิ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายวัฒนพงศ์  ศรีกาลัง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายทวี   ธรรมวงศ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายศักดิ์ชาย   บุญยฤทธิ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
 

นายชาญชัย  เขียวกวาง
ยาม