โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

'

รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา


งานรับสมัครนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนเขตวิภาวด
โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย 2
คู่มือนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564

ระเบียบการไว้ทรงผม
ของนักเรียน พ.ศ. 2563

ผลงานทางวิชาการ
สื่อภาษาไทย
>> ครูพนิดา

ผลงานทางวิชาการการประเมินโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564
>> รองฯ สุภาพร สิงห์ยอง

ใบงาน ม.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ ดูเพิ่มเติม]

[ดูเพิ่มเติม]

[ดูเพิ่มเติม]

 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐