+
แบบฝึกหัดบทที่ 1 โดยครูวชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง [ Open ]
+
แบบฝึกหัดบทที่ 2 โดยครูวชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง [ Open ]
+
แบบฝึกหัดบทที่ 3 โดยครูวชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง [ Open ]
+
แบบฝึกหัดบทที่ 4 โดยครูวชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง [ Open ]
+
แบบฝึกหัดบทที่ 5 โดยครูวชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง [ Open ]
+
แบบฝึกหัดบทที่ 6 โดยครูวชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง [ Open ]
+
แบบฝึกหัดบทที่ 7 โดยครูวชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง [ Open ]
+
แบบฝึกหัดบทที่ 8 โดยครูวชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง [ Open ]
+
คลังข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [ Open ]
+
แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ (ง32248) โดยครูภูริวัฒน์ เกื้อทาน [ Open ]