โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

'

รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา


งานรับสมัครนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนเขตวิภาวด
โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย 2
คู่มือนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564

ระเบียบการไว้ทรงผม
ของนักเรียน พ.ศ. 2563
ผลงานทางวิชาการ
สื่อภาษาไทย
>> ครูพนิดา
ใบงาน ม.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาขอเชิดชูเกียรติแม่ครูผู้ยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูประจำปี 2565
 
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐